دیوارهای داخلی پروژه چهارسو - تهران

شرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک داخلی بر روی سطوح دیواره های داخلی

 

مشخصات پروژه
کارفرما: شرکت امید نیک کیش
مشاور کارفرما: مهندسین مشاور بن سار
پیمانکار: شرکت هنزا
متراژسطوح داخلی: 1- رنگ آمیزی 32000 متر مربع
2- زیرسازی 105000 متر مربع

 

زمان پروژه
پروژه در حال انجام است.