زیرگذر مطهری قزوین

شرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ اکریلیک – سیلیکونی بر روی سطوح بتنی

 

مشخصات پروژه

کارفرما:شهرداری قزوین
مشاور کارفرما: مهندسین مشاور گارنو
پیمانکار: شرکت دی
مشاور پیمانکار: مهندسین مشاور هگزا
متراژسطوح بتنی: 5500 متر مربع

 

زمان پروژه
پروژه در 83 روز انجام شد.