زیرگذر کچویی کرج

زیرگذر شهید کچویی کرجشرح پروژه

تهیه و اجرای رنگ نمای سیلیکونی بر روی دیواره و سقف بتنی

 

مشخصات پروژه

کافرما : شهرداری کرج
مشاور کارفرما: مهندسی مشاور گارنو
پیمانکار: شرکت راه و ساختمان مولوی
مشاور پیمانکار: مهندسین مشاور رهاب
متراژسطوح بتنی: 4000 متر مربع

 

زمان پروژه

در حال انجام